ปี 2561 ไทย ความสามารถในการแข่งขัน ด้านดิจิทัล อันดับ 39 ของโลก ค่าดัชนี 65.27 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/12/2561