นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตให้ให้คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติงานกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ จำนวน 6 คน วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสวนดุสิต อาคารสวนดุสิตโพล

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/12/2561