ปี 2561 ไทย การจัดการบุคลากร ทีมีศักยภาพ อันดับ 42 ของโลก ค่าดัชนี 55.81 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/12/2561