ปี 2561 สหรัฐอเมริกา ผู้ต้องขัง มาก ที่สุดในโลก 2,121,600 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/11/2561