ปี 2561 ไทย ระบบดูแลสุขภาพ อันดับ 27 จาก 56 ประเทศ ค่าดัชนี 51.9 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/11/2561