ปี 2561 ฮ่องกง ระบบดูแลสุขภาพ ดี ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 87.3 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/11/2561