ปี 2559 คนไทย สูบบุหรี่ อันดับ 79 จาก 182 ประเทศ คนละ 837.4 มวน : ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/11/2561