เลือกตั้งไทยถูกตัดสินเป็นโมฆะ 2 ครั้ง จาก 27 ครั้ง ครั้งที่ 24 วันที่ 2 เม.ย. 2549 และ ครั้งที่ 27 วันที่ 2 ก.พ. 2557

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/11/2561