ปี 2561 (ค.ศ. 2018) กรุงเวียนนา ออสเตรีย เมืองที่ น่าอยู่ ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 99.1 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/10/2561