ปี 2560 ไทย วัฒนธรรมการเมือง เข้มเเข็ง อันดับ 103 จาก 167 ประเทศ ค่าดัชนี 5.0 จากคะแนนเต็ม 10

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/10/2561