ปี 2560 สวีเดน ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ วัฒนธรรมทางการเมือง เข้มเเข็ง ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 10.00 จากคะแนนเต็ม 10

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/10/2561