ปี 2560 นอร์เวย์ มีส่วนร่วมทางการเมือง มาก ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 10.00 จากคะแนนเต็ม 10

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/10/2561