ปี 2560 ประเทศไทย กระบอกการเลือกตั้งเข้มเเข็ง อันดับ 126 GO VOTE จาก 167 ประเทศ ค่าดัชนี 3.0 จากคะแนนเต็ม 10

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/10/2561