ปี 2560 (2017) นอร์เวย์ กระบวนการ เลือกตั้ง เข้มเเข็ง ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 10 จากคะแนนเต็ม 10

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/10/2561