รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล และ นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครั้งที่ 7(31)/2561 ตามระเบียบวาระ การจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน งบประมาณ 2561 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การติดตามงานเรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพล และ Green Office มาตรฐานสำนักงานสีเขียวและผลการดำเนินงานฝ่ายงานต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายธุรกิจสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ ฝ่ายพัฒนาองค์กร และฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/10/2561