การเลือกตั้งปี 2016 ชาวเวียดนาม ใช้สิทธิ์ มาก ที่สุดในโลก 99.3% อันดับ 2 ปี 2013 ชาวรวันดา 98.8% และ อันดับ 3 ปี 2016 ชาวลาว 97.9% การเลือกตั้ง ปี 54 คนไทย ใช้สิทธิ์มากที่สุด 75.03%

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/10/2561