ปี 2561 คนไทยเชื่อใจนักการเมือง อันดับ 102 จาก 137 ประเทศ TRUST ค่าดัชนี 2.3 จากคะแนนเต็ม 7

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/09/2561