ปี 2561 ชาวบราซิล เชื่อใจ นักการเมือง TRUST น้อย ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 1.3 จากคะแนนเต็ม 7

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/09/2561