ชาวสิงคโปร์ เชื่อใจ นักการเมือง มาก ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 6.4 จากคะแนนเต็ม 7

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/09/2561