ประเทศไทย ส.ส. หญิง อันดับ 184 จาก 190 ประเทศทั่วโลก จำนวน 12 คน จาก 250 คน 4.80% ของ ส.ส.ทั้งหมด

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/09/2561