นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/09/2561