ปี 2561 ไทย อัตราว่างงาน น้อย อันดับ 4 จาก 215 ประเทศ ร้อยละ 0.7 ของประชากร

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/09/2561