สวนดุสิตโพล ให้การต้อนรับและให้ความรู้เรื่องการทำโพลกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน 25 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยการเรียน “ถามให้” ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถาม และสวนดุสิตโพลเป็นหน่วยงานที่มีการใช้คำถามในการสำรวจความคิดเห็นซึ่งสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าว ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ตึกใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/08/2561