ไทย เจ้าภาพ จัดเอเชียนเกมส์ มาก ที่สุด 4 ครั้ง จาก18 ครั้ง เกาหลีใต้ เจ้าภาพ จัดเอเชียนเกมส์ มากเป็นอันดับ 2 จำนวน 3 ครั้ง จาก 18 ครั้ง

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/08/2561