เอเชียนเกมส์กับนักกีฬาเข้าร่วม น้อยที่สุด เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1950 หรือ พ.ศ. 2493) จำนวน 489 คน จาก 11 ประเทศ และนักกีฬาเข้าร่วมมากที่สุด เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ( ค.ศ 2078 หรือ พ.ศ. 2561) จำนวน 12,513 คน จาก 45 ประเทศ

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/08/2561