สวนดุสิตโพลนำบุคลากรร่วมโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอห้วยยอด)

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/08/2561