นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/08/2561