ปี 2003 (พ.ศ. 2546) ปรากฎการณ์คลื่นความร้อน Heat Waves ทวีปยุโรป ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก ถึง71,310 คน ฝรั่งเศส เสียชีวิตมากที่สุด 14,802 คน อมาเรเลญ่า โปรตุเกส ร้อนสูงสุด 47.4 องศาเซลเซียส

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/08/2561