ปี 2561 ศรีลังกา อัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในโลก 35.3 คนต่อประชากร 100,000 คน ประเทศไทย อัตราการฆ่าตัวตาย อันดับ 28 จาก 145 ประเทศ เฉลี่ย 16 ต่อ 100,000 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
06/08/2561