บุคลากรสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการแข่งกีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports For Health) ในประเภทกีฬาวอลเลย์บอล และเเบดมินตัน ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/07/2561