สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวณัฐริกา ไปเจอะ นางสาวพรรณประภา ภูลายดอกและนางสาววนิคณา แพงโสภา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นางสาวธัญญาภรณ์ แจ่มศรีจันทร์ เข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/07/2561