ประเทศที่มี วัด พระและสามเณร ร้อยละผู้นับถือพุทธศาสนามากที่สุดในโลก 1. กัมพูชา 96.90% ของประชากรโลก 2. ไทย 93.20% ของประชากรโลก 3. พม่า 87.90% ของประชากรโลก

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/07/2561