ศาสนาที่มี ผู้นับถือ มากที่สุดในโลก 1. คริสต์ 2.4 พันล้านคน 33% ประชากรโลก 2.อิสลาม 1.8 ล้านคน 24% ประชากรโลก 3.ฮินดู 1.15 ล้านคน 15% ประชากรโลก และ 4.พุทธ 521 ล้านคน 7% ประชากรโลก

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/07/2561