ปี 1975 (พ.ศ. 2518) เขื่อนปั่นเฉียวเขื่อนชิมานตัน จีน " แตก" ผูู้เสียชีวิต 171,000คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/07/2561