นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับ ผศ.ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย และ ดร.สุภาวดี วิชิตชาญ อาจารย์นิเทศนักศึกษาจากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ นางสาวณัฐริกา ไปเจอะ นางสาวพรรณประภา ภูลายดอก และนางสาววนิคณา แพงโสภา ที่มาฝึกงานที่สวนดุสิตโพล ใน วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล อาคารตึกใหญ่

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/07/2561