นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(30)/2561 โดยมีวาระเรื่อง การจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เรื่องสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561 การติดตามงานเรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/07/2561