รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
611015 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการขายฟิล์มกันรอยโทรศัพ... บจก.ดีพลัส อินเตอร์เ...
601091 การประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลแบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจต่... กรมประชาสัมพันธ์...
613006 แบบสอบถามความคาดหวังของลูกค้าในงานบริการของโรงเเรมสวนดุสิต เ... สำนักิจการพิเศษ มหาว...
613005 แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนที่ชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพ... กระทรวงวัฒนธรรม...
604024 พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ... รัฐสภา...
604023 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒ... กระทรวงวัฒนธรรม...
SDP Youtube Channel