หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
Corruption before and after the NCPO The Asean Post 20/09/2561
Thai people still prefer Prayut to be prime minister Vietnam+ 10/09/2561
Thailand’s election could get delayed, again The Asean Post 29/08/2561
Thais pessimistic about the economy ahead of 2019 election Asian Correspondent 07/06/2561
Phe đối lập Thái xuống đường nhắc nhớ 4 năm đảo chính Tuoi Tre Online 22/05/2561
Thai PM gets high approval ratings in NIDA poll VNA Vietnam+ 14/05/2561
รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
621006 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปี... บริษัท ระบบขนส่งมวลช...
621005 การสำรวจความคิดเห็นต่อบทวิเคราะห์/วิจัยทางเศรษกิจของสถาบันทา... บริษัท ศูนย์วิจัยกสิ...
623001 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอั... โรงเรียนสาธิทละอออุท...
613047 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโค... มหาวิทยาลัยสวนดุสิต...
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี... สภาโพล...
614001 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำ... สำนักงานเลขาธิการวุฒ...