รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
601076 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการบริษัท ... บริษัท ดี เอช แอล โก...
601074 ที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการรับรู้รับข้อมูลข่าวสารสถานีโทรทัศน... สำนักข่าว กรมประชาสั...
603034 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ กองอำนวยการรักษาความมั... กองอำนวยการรักษาความ...
603033 อดีต ปัจจุบัน อนาคต “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ในความคิดของท่าน... มหาวิทยาลัยสวนดุสิต...
604024 พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ... รัฐสภา...
604023 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒ... กระทรวงวัฒนธรรม...
SDP Youtube Channel