หัวข้อข่าวเกี่ยวกับโพลที่เผยแพร่ แหล่งข่าว วันที่เผยแพร่
โพลผิดหวังกับการเลือกตั้ง ประชาชนกังวลเรื่องความโปร่งใส ผู้จัดการรายวัน 01/04/2562
Corruption before and after the NCPO The Asean Post 20/09/2561
Thai people still prefer Prayut to be prime minister Vietnam+ 10/09/2561
Thailand’s election could get delayed, again The Asean Post 29/08/2561
Thais pessimistic about the economy ahead of 2019 election Asian Correspondent 07/06/2561
Phe đối lập Thái xuống đường nhắc nhớ 4 năm đảo chính Tuoi Tre Online 22/05/2561
รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
621057 : โครงการสำรวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบร... องค์การจัดการน้ำเสีย...
621055 กิจกรรมการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความ... สำนักงานเลขาธิการสภา...
623004 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการความร่วมมือทาง... โครงการความร่วมมือทา...
623003 แบบประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อนักศึกษาตามโค... โครงการความร่วมมือทา...
624001 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี... สภาโพล...
614001 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำ... สำนักงานเลขาธิการวุฒ...