รหัส หัวข้อบริการวิชาการ องค์กร
601091 การประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปผลแบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจต่... กรมประชาสัมพันธ์...
611017 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริโภคกาแฟสำเ... บริษัท เคบิวท์ จำกัด...
613006 แบบสอบถามความคาดหวังของลูกค้าในงานบริการของโรงเเรมสวนดุสิต เ... สำนักิจการพิเศษ มหาว...
613005 แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนที่ชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพ... กระทรวงวัฒนธรรม...
604024 พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ... รัฐสภา...
604023 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒ... กระทรวงวัฒนธรรม...
SDP Youtube Channel