โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

slide1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน สถิติ และ อินโฟกราฟิก เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลประกอบการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ

เอกสารประกอบการอบรม

PDF >> 12092556

PPT >> 590912-oui

Copyright © 2018. All rights reserved.